Τοπικά

Σκόπελος: Αποζημιώσεις σε πλημμυρόπληκτους ιδιοκτήτες

Καθορίστηκαν σήμερα οι προθεσμίες και η διαδικασία για να δοθεί η αποζημίωση στους ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεων στη Σκόπελο, που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2015, με απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.
Όσον αφορά στην ανακατασκευής, η αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής(Σ.Σ.) για Ανακατασκευή, υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής. Οι αιτήσεις για Χορήγηση Β΄ δόσης Στεγαστικής Συνδρομής και Γ΄ δόσης Στεγαστικής Συνδρομής Ανακατασκευής υποβάλλονται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός προθεσμίας επτά ετών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή, στην περίπτωση που η Στεγαστική Συνδρομή αποτελείται από δάνειο και κρατική αρωγή ή αντίστοιχα έξι ετών στην περίπτωση που η Σ.Σ. αποτελείται μόνο από δωρεάν κρατική αρωγή επειδή αποδεδειγμένα δεν χορηγείται δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα.
Για την αυτοστέγαση, η αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής για Αυτοστέγαση, υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός ενός τους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής. β) Η αίτηση για Έγκριση Σ.Σ. για Αυτοστέγαση-Χορήγηση Σ.Σ. υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός προθεσμίας δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου κτιρίου).  Οι αιτήσεις για Χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ. και Γ΄ δόσης Σ.Σ. Αυτοστέγασης σε υπό ανέγερση κτίριο – υποβάλλονται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός προθεσμίας επτά ετών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέγαση, στην περίπτωση που η Σ.Σ. αποτελείται από δάνειο και κρατική αρωγή ή αντίστοιχα έξι ετών στην περίπτωση που η Σ.Σ. αποτελείται μόνο από δωρεάν κρατική αρωγή επειδή αποδεδειγμένα δεν χορηγείται δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα.
Για την αποπεράτωση, η αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Αποπεράτωση, υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής. β) Η αίτηση για Χορήγηση Γ΄ δόσης Σ.Σ. Αποπεράτωσης (ή Β΄ δόσης όταν η Σ.Σ. Αποπεράτωσης χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις σύμφωνα με τη σχετική κοινή Υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής) υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός προθεσμίας επτά ετών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Αποπεράτωση.
Για την επισκευή, η αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής/Άδειας Επισκευής Μικρής Κλίμακας υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός ενός έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής. β) Η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός του χρόνου ισχύος της αδείας επισκευής/αδείας επισκευής μικρής κλίμακας.
Τέλος για η χρησιμοποίηση Σ.Σ. επισκευής σε ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση Στις περιπτώσεις μετατροπής Σ.Σ. επισκευής σε ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση, η έκδοση της άδειας επισκευής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της Σ.Σ. της επισκευής. Για την έκδοση της άδειας επισκευής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο ΙV.1. Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής, πριν την εκταμίευση ποσού Σ.Σ. και εντός της ισχύος της άδειας, απαιτείται υποβολή αίτησης από τον/τη δικαιούχο για χρησιμοποίηση της Σ.Σ. για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (εις διπλούν) στην οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί τη μετατροπή της Σ.Σ. επισκευής σε ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση .
Στις περιπτώσεις πληγέντων κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις, η Έγκριση Σ.Σ. για Ανακατασκευή, Αυτοστέγαση ή Αποπεράτωση ή η Άδεια Έπισκευής, πρέπει να χορηγείται, από την αρμόδια Υπηρεσία, εντός τεσσάρων ετών από την εκδήλωση του γεγονότος. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος πρέπει επίσης να συνάπτεται η δανειστική σύμβαση με το πιστωτικό ίδρυμα για τη χορήγηση του δανείου. Ειδικότερα στις περιπτώσεις πληγέντων κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι ιδιοκτήτες/-τριες τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάστασή τους (με ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση ή επισκευή, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου), υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης Σ.Σ., ώστε η καταβολή του συνόλου της Σ.Σ. να γίνει εντός τεσσάρων ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.