Τοπικά

Δήμος Βόλου: Μετά από δεκαετίες λύση για τα «Δόντια»

Ολόκληρες δεκαετίες χρειάστηκαν για να έρθει τελικά η σημερινή δημοτική Αρχή του Βόλου να επιτελέσει το αυτονόητο, αυτή τη φορά στην περίπτωση την «Απομάκρυνση ανατολικού πεσσού ρωμαϊκού υδραγωγείου Δημητριάδας στη θέση «ΔΟΝΤΙΑ»» Δήμου Βόλου και τοποθέτησή του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Χθες από το δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για το ο έργο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Εργασίες αποψίλωσης και αρχαιολογικών καθαρισμών πέριξ του πεσσού.
Λεπτομερής σχεδιαστική αποτύπωση του αρχαίου Υδραγωγείου σε σχέση με το παρακείμενο αρχαίο Θέατρο προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη μεταφοράς του πεσσού και ο καθορισμός του κατάλληλου σημείου όπου θα προταθεί η τοποθέτησή του μετά την απομάκρυνση από τη θέση του.
Αποτύπωση του προς απόσπαση τμήματος του μνημείου και των λειψάνων που θα προκύψουν από την ανασκαφή σε συνάφεια με το σύνολο του μνημείου.
Πλήρης ανασκαφική έρευνα για την αποκάλυψη του τμήματος του πεσσού που βρίσκεται κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους, όπως και διερεύνηση του χώρου, όπου θα τοποθετηθεί μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του.
Ανασκαφικές διερευνήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη θεμελίου σύνδεσης των πεσσών μεταξύ τους, τα χαρακτηριστικά του θεμελίου, καθώς και λοιπά άλλα στοιχεία, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση της μελέτης απόσπασης του τμήματος του μνημείου (πεσσού) από τη θέση του.
Προσλήψεις αναγκαίου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού.
Χωματουργικές εργασίες που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Έργου(απομάκρυνση μπάζων, διαμόρφωση χώρου κ.λπ.).
Στερέωση και συντήρηση του προς απόσπαση πεσσού.
Λήψη προσωρινών μέτρων ασφαλείας στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του προς μετακίνηση πεσσού, δεδομένου ότι αυτός βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη λεωφόρο Αθηνών (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρεται η τοποθέτηση ειδικής σήμανσης, ημέρας και νύχτας, για την προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μέτρα προστασίας των εργαζομένων στην ανασκαφή κτλ).
Λήψη προσωρινών μέτρων εξασφάλισης – στήριξης του πεσσού έως ότου ολοκληρωθούν οι στερεώσεις και συντηρήσεις, όπου και εάν απαιτηθεί, για την αποφυγή της κατάρρευσής του.
Ο εγκιβωτισμός του σε κατάλληλο νάρθηκα προστασίας για τη μεταφορά.
Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας και των αποτυπώσεων, θα ακολουθήσει η ανάθεση εκπόνησης μελέτης εφαρμογής για τη μεταφορά του πεσσού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.
Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι οκτώ μήνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 60.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.