Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024 15:33
ΒόλοςΤοπικά

Εκλογές για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε ο Πρύτανης του Π.Θ.. H θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν λήγει την 31η Αυγούστου 2026.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 3η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την 11η Μαΐου 2023 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως το Σάββατο 22 Απριλίου 2023.

Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Επίσης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), αποφασίζει τη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 14:00.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην πρόσκληση.

Τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητά του/ης (προαιρετικό).

4. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στη θέση του εσωτερικού μέλους (προαιρετικό).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας https://www.uth.gr/news/anadeixi-melon-symboylioy-dioikisis-panepistimioy-thessalias-0