Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023 06:17
ΒόλοςΤοπικά

Νέα Ιωνία: Απίστευτη ταλαιπωρία για 69χρονο λόγω βλάβης σε ΑΤΜ τράπεζας


Σε απίστευτη περιπέτεια υποβλή￾θηκε 69χρονος Βολιώτης όταν την περασμένη εβδομάδα πήγε σε Αυ￾τόματο Μηχάνημα Ανάληψης Χρη￾μάτων (ΑΤΜ) έξω από μάρκετ στη Νέα Ιωνία, προκειμένου να πληρω￾θεί τη σύνταξή του.

Το μηχάνημα κράτησε την κάρτα του και παράλληλα δέσμευσε το ποσό των 400 ευρώ που είχε αιτη￾θεί να πάρει, με την Τράπεζά του να τον ενημερώνει πως θα πάρει πίσω τα χρήματά του, αλλά αυτό θα συμ￾βεί σε διάστημα έως 40 ημερών!

«Εχει ενημερωθεί η εταιρεία δια￾χείρισης των ΑΤΜ που είναι εγκατε￾στημένα εκτός Τραπέζης και ελέγ￾χει το περιστατικό. Αν αυτό συνέβαι￾νε σε αυτόματο μηχάνημα έξω από Τράπεζα η πληρωμή σας θα τακτο￾ποιούταν άμεσα και συγκεκριμένα εντός δύο- τριών ημέρων. Τώρα όμως δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς για να σας εξυπηρετήσουμε, κα￾θώς η διαχείριση των αυτόματων μηχανημάτων σε εξωτερικούς χώ￾ρους εκτός Τραπεζών έχει ανατε￾θεί σε εταιρεία», ήταν χαρακτηρι￾στικά η απάντηση που έλαβε ο 69χρονος, όταν απευθύνθηκε
στην Τράπεζα για να λυθεί το πρό￾βλημα.

Ο συνταξιούχος πήρε το υπόλοιπο ποσό της σύνταξής του από το ταμείο του υποκαταστήμα￾τος με τον λογαριασμό και στη συ￾νέχεια υποχρεώθηκε να συγκεν￾τρώσει και να προσκομίσει σειρά δικαιολογητικών προκειμένου να εκδώσει νέα κάρτα. Σήμερα, μία εβδομάδα μετά, πε￾ριμένει ακόμη να πάρει πίσω το πο￾σό που του κράτησε το μηχάνημα.

Ο ίδιος δεν μπορεί να φαντασθεί τι θα συνέβαινε, αν το μηχάνημα του κρατούσε μεγαλύτερο ποσό ή και ολόκληρη τη σύνταξή του. «Δηλαδή θα ήμουν απλήρωτος για 40 μέρες χωρίς να φέρω απο￾λύτως καμία ευθύνη; Πως είναι δυ￾νατό να παρουσιάζεται ζημιά στο μηχάνημα και ο πελάτης να μην τα￾κτοποιείται αμέσως;», διερωτάται.

Το πιο περίεργο απ’ όλα είναι το γεγονός πως το μηχάνημα ενώ κρά￾τησε τη δική του κάρτα στη συνέ￾χεια λειτούργησε κανονικά και η κυρία που περίμενε για να εξυπη￾ρετηθεί μετά από εκείνον πραγμα￾τοποίησε τη συναλλαγή της κανονι￾κά. «Πως είναι δυνατό το μηχάνημα τη μία στιγμή να μη λειτουργεί και την άλλη να εξυπηρετεί κανονικά;» διερωτάται ακόμη.