1 2
Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024 11:11
ΒόλοςΤοπικά

Εκτάκτως στο νοσοκομείο Βόλου 23χρονος

Âñá÷ßïíáò ãåñáíïý ðñïóÝêñïõóå óôï êôßñéï ôçò íÝáò ðôÝñõãáò ôïõ Íïóïêïìåßïõ Âüëïõ ÷ùñßò åõôõ÷þò íá õðÜñîïõí ôñáõìáôéóìïß.Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ç åðé÷åßñçóç áðïêüëëçóçò ôïõ ãåñáíïý áðü ôá åîùôåñéêÜ éáôñåßá ôçò ìáéåõôéêÞò êáé ôï ôìÞìá õðÝñç÷ïõ ìå ôç âïÞèåéá êáé ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò.

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε χθες το βράδυ εσπευσμένα ένας 23χρονος άνδρας από τη Σκόπελο μετά από τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκη.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε, αρχικά, στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Αχιλλοπούλειο.

Η διακομιδή έγινε με το πλωτό ασθενοφόρο 1067, το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου στις 11 το βράδυ, ενώ πλήρωμα του ΕΚΑΒ ανέμενε τον νεαρό για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, καθώς έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.