Τοπικά

Πρόταση κατασκευής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων από το Δήμο Βόλου

Ολοκληρωμένη πρόταση για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, προϋπολογισμού 41.319.562,65 με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέβαλλε προς το αρμόδιο Υπουργείο, και συγκεκριμένα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο Δήμος Βόλου, πρώτος από όλους τους Δήμους της Θεσσαλίας, λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 41.319.562,65 € και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τρία υποέργα:

1. Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

2. Τεχνική βοήθεια

3. Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης

Αναλυτικότερα, το 1ο υποέργο αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας για την επίτευξη των στόχων ολοκληρωμένης διαχείρισης που τίθενται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ Βόλου.

Η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ θα έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (solid recovered fuel, SRF) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η χρήση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου.

Η μονάδα επεξεργασίας ενδείκνυται να διαθέτει:

Τμήμα υποδοχής – προεπεξεργασίας

Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας

Τμήμα μηχανικής μετεπεξεργασίας

Επιπλέον, θα εγκατασταθεί και μονάδα επεξεργασίας οργανικού κλάσματος απορριμμάτων από Διαλογή στην Πηγή. Η μονάδα αυτή θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:

Τμήμα υποδοχής – προεπεξεργασίας

Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας

Τμήμα μηχανικής μετεπεξεργασίας

Στόχος της μονάδας αυτής είναι η παραγωγή compost υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 56366/4351/12-12-2014 (ΦΕΚ Β 3339) «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012».

Τέλος, η πράξη θα περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (υποέργο 2) και δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης με στόχο την  ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών (υποέργο 3).

Η υλοποίηση της πράξης, κρίνεται αναγκαία καθώς θα εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και τους επισκέπτες που εξυπηρετούνται από τις τουριστικές υποδομές της περιοχής, προς τη κατεύθυνση της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, της προστασίας του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων.

Παράλληλα, με την υλοποίηση της πράξης επιτυγχάνονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος από την ταφή. Συμβάλει έτσι στη δημόσια ωφέλεια, στην υλοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ και στην εκπλήρωση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.