Τοπικά

Νέα επιτυχία στον αγώνα να σωθεί η ΔΕΥΑΜΒ – Άκυρες όλες οι κατασχέσεις λογαριασμών!

Νέα σημαντική επιτυχία του Δήμου Βόλου και της ΔΕΥΑΜΒ στον σκληρό και άνισο αγώνα να διασωθεί η ΔΕΥΑΜΒ από τα νύχια της ΕΡΓΗΛ αποτελεί η απόφαση – σταθμός  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία  έκανε δεκτή την ανακοπή της ΔΕΥΑΜΒ και ακύρωσε το από 20.04.2018 κατασχετήριο έγγραφο της ΕΡΓΗΛ με το οποίο επιβλήθηκε εις βάρος της ΔΕΥΑΜΒ κατάσχεση στα χέρια των τραπεζών, Εθνική, EUROBANK ERGASIAS, ALPHA BANK, Πειραιώς, Τράπεζα της Ελλάδος, ATTICA BANK, Επενδυτική, ως τρίτων μέχρι του ποσού των 9.209.822,94€ (δηλαδή όλου του ποσού που διεκδικούσε η ΕΡΓΗΛ) δυνάμει της από 12.04.2018 επιταγής προς εκτέλεση.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό και  έκρινε ότι η ΔΕΥΑΜΒ είναι δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς σκοπού που έχει συσταθεί με ειδικό νόμο με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη Μείζονα Περιοχή της πόλεως του Βόλου. Ότι τα έσοδα της από τη δραστηριότητα αυτή έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, αφού διατίθενται υποχρεωτικώς εκ του νόμου για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών της συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών συντήρησης, επισκευής και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στους κατοίκους του Βόλου.

Οι εν λόγω τραπεζικοί λογαριασμοί εξυπηρετούν εκτέλεση έργων που έχουν περιληφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, συντήρηση και επισκευές δικτύου που επίσης έχουν περιληφθεί  στον εγκεκριμένο  προϋπολογισμό, προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα  για τη λειτουργία της επιχείρησης και τη συντήρηση του δικτύου, κάλυψη των απολύτως αναγκαίως τρεχουσών δαπανών, όπως κυρίως ηλεκτρικής ενέργειας, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών τελών, κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας κλπ.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι ενόψει των παραπάνω αποδείχθηκε ότι οι απαιτήσεις που έχουν κατασχεθεί εις χείρας των τριών τραπεζών ως τρίτων είναι ακατάσχετες επειδή αφορούν χρήματα από είσπραξη τελών ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι κατασχεθείσες δηλαδή απαιτήσεις αφορούν ανταποδοτικά τέλη και επομένως πρόκειται για απαιτήσεις εξαρτώμενες από αντιπαροχή και γι’ αυτό είναι ακατάσχετες.

Συνεπώς όλα τα ποσά που είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς προέρχονται και διατίθενται αποκλειστικά για την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, από έργα δημοσίου σκοπού που εξυπηρετούν ειδικό και κοινωφελή σκοπό και είναι εν εξελίξει καθώς και έξοδα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ΔΕΥΑΜΒ, τα οποία είναι ακατάσχετα και εμπίπτουν στα ακατάσχετα αφού προορίζονται για την κάλυψη  υποχρεωτικών δαπανών του ΝΠΙΔ και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό αυτού κατά τις διατάξεις του αρθ. 158 του Ν. 3463/2006.

Την ΔΕΥΑΜΒ και σε αυτή την υπόθεση εκπροσώπησε ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Κ. Ιωάννης Καραγκιόζος