Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου με σχετικές επιστολές στο τριτοβάθμιο όργανο, την ΕΣΕΕ και συνεχείς παρεμβάσεις στα τοπικά μέσα προώθησε μέσω της ΕΣΕΕ στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το αίτημα της εύλογης παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας, προκειμένου να επιλυθούν τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το μικρομεσαίο λιανικό εμπόριο.
Η αρμόδια υπουργός ανταποκρίθηκε στο αίτημά και κατ’ ακολουθία, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 24595/28-3-2024 Υπουργική Απόφαση με την οποία η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας με κυρώσεις μεταφέρεται για το λιανεμπόριο την 1η Ιουλίου 2024. “Οι τρεις μήνες που δίνονται είναι πλέον ικανός χρόνος και αποτελεί ευκαιρία για τις επιχειρήσεις μέλη μας να εκμεταλλευτούν το μεσοδιάστημα, ώστε να προχωρήσουν στην σχετική διασύνδεση”, τονίζει η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου.
Παράλληλα, ο ΕΣΒ εξακολουθεί να τονίζει τα σοβαρά ζητήματα υποδομής που έχουν προκύψει στην πορεία μετάβασης, όπως η προμήθεια υλικού, η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, η κάλυψη των εξόδων, η προετοιμασία των λογιστηρίων, η διαθεσιμότητα των εξειδικευμένων τεχνικών και η εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να αποφεύγονται λάθη που μπορεί να κοστίσουν ακριβά. Κι αυτά χωρίς να υπολογίζεται η ίδια η λειτουργία της κάρτας, όπου ζητήματα όπως η έκδοση ενός εύχρηστου εγχειρίδιου χρήσης, τα ενδεχόμενα χτυπήματα χωρίς κυκλική ολοκλήρωση, ο χρόνος ανοχής για προγενέστερες εισόδους στα σταθερά ωράρια απασχόλησης, το τι ακριβώς θα ισχύσει με τους δευτερεύοντες ΚΑΔ των εμπορικών επιχειρήσεων που είναι εκτός πλαισίου κ.α., δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Η υπουργική απόφαση:

24595/28-03-2024
Α. Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 (Β’ 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Β. Τροποποίηση του Μέρους Β «Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)» της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Γ. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331 Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520)

Μέρος Γ’
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως εξής:

1. Αντικαθίσταται στο άρθρο 4 η παρ. 11 που αφορά στην ενημέρωση εργοδότη για παράλληλη απασχόληση εργαζομένου, ως εξής:

«4.11. Ο εργοδότης ενημερώνεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τυχόν ισχύουσες δηλωθείσες συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης λόγω παράλληλης απασχόλησης του εργαζομένου αυτού σε άλλον ή άλλους εργοδότες, στους οποίους προσλαμβάνεται από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά.».

2. Στο άρθρο 5Α «Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2» στην παρ. ε, πριν από την λέξη «ημερών» προστίθεται η λέξη «εργάσιμων» και η παρ. ε διαμορφώνεται ως εξής:

«ε. Οι δηλώσεις λήξης/λύσης της σχέσης εργασίας υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την επέλευση του γεγονότος με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 4 της παρούσης.».

Μέρος Δ’
Αντικαθίσταται το Μέρος Δ της υπ’ αρ. 113169/27-12-2023 (Β’ 7421) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως εξής:

«Σταδιακή προσαρμογή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Τα νέα χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές που εισήχθησαν με το μέρος Γ της παρούσας θα είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους έως την 1η Ιουλίου 2024 με την επιφύλαξη σταδιακών προσαρμογών του συστήματος έως την ημερομηνία αυτή.».

Μέρος Ε’
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Απριλίου 2024, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024
Η Υπουργός
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ