Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023 20:10
ΒόλοςΤοπικά

Διακοπές κυκλοφορίας την Τρίτη στο κέντρο του Βόλου – Δείτε τα σημεία

Ðïëý õøçëüò êßíäõíïò ãéá ðõñêáãéÜ óÞìåñá,ìå äåßêôç åðéêéíäõíüôçôáò 4,ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá óå üëá ôá óçìåßá ôïõ ëåêáíïðåäßïõ áðü ôçí ðåñéöÝñåéá êáé ôïõò äÞìïõò.Êëåéóôüò ï äñüìïò óôï áéóèçôéêü äÜóïò ôçò ÊáéóáñéáíÞò êáé óôïí Õìçôôü, ÔåôÜñôç 26 Éïõíßïõ 2019

Για τις διακοπές κυκλοφορίας την Τρίτη στο κέντρο του Βόλου και όχι μόνο, ενημέρωσε με ανακοίνωσή της, η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Αναλυτικά:

«Αποφασίζουμε την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Ανθίμου Γαζή με Βασσάνη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, την Τρίτη 28/3/2023 από 15:00 ώρα έως 20:00 ώρα, για εργασίες με γερανό στην ταράτσα του Σχολείου».

«Αποφασίζουμε την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ροζού μεταξύ των οδών Μαγνήτων και
Ρήγα Φεραίου την Τρίτη 28/3/2023 και Τετάρτη 29/03/2023 από 07:00 ώρα έως 10:00 ώρα, λόγω
ανυψωτικών εργασιών».

« Αποφασίζουμε την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα της οδού Βάκχου (από Αγ. Στέφανο προς Βόλο) στη συμβολή με την οδό Βασ. Γεωργίου την Δευτέρα 27/3/2023 και την Τρίτη 28/03/2023 από 10:00 ώρα έως 15:00 ώρα, προκειμένου εκτελεστούν εκτάκτως μη προγραμματισμένες εργασίες στο Αντλιοστάσιο Α3 της ΔΕΥΑΜΒ στις Αλυκές»