Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024 00:51
Κόσμος

Daily Mail: Σχεδιάζουν να βγάλουν την Ελλάδα από τη ζώνη του Σένγκεν

ÅðéâÜôåò ðôÞóåùí ðïõ Ý÷ïõí áêõñùèåß, ëüãù ôçò óõììåôï÷Þò ôùí Åëåãêôþí ÅíáÝñéáò Êõêëïöïñßáò êáé ôùí çëåêôñïíéêþí ôçò Õðçñåóßáò ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò óôçí 24ùñç áðåñãßá ôçò ÁÄÅÄÕ, ðåñðáôïýí óôï äéåèíÝò áåñïäñüìéï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÔåôÜñôç 10 Öåâñïõáñßïõ 2010. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÁÔÅÑÉÍÁ ÌÁÕÑÙÍÁ

Σχέδιο να βγάλουν την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζονται το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail.

Όπως αναφέρει το άρθρο, εκτός από τη χώρα μας το εν λόγω σχέδιο προβλέπει την αποχώρηση και των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, καθώς και της Ιταλίας και της Ισπανίας. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια «μίνι ζώνη Σένγκεν», στην οποία θα ισχύουν πολύ αυστηρά μέτρα ελέγχου.

Έτσι, οι αρχές θα είναι σε θέση να ελέγχουν τα διαβατήρια όλων των ταξιδιωτών που προέρχονται από χώρες εκτός της ζώνης και να αντιπαραβάλουν τα ονόματά τους με τις βάσεις δεδομένων με ύποπτους για τρομοκρατική δράση.

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι το σχέδιο αυτό θα τεθεί προς συζήτηση στη συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ την Παρασκευή.

Επικαλούμενο έναν ευρωπαίο διπλωμάτη, η αγγλική εφημερίδα λέει ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η ζώνη του Σένγκεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. «Δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα σε κάποια λύση, αλλά υπάρχουν παρασκηνιακές συζητήσεις και πολλές αντικρουόμενες απόψεις μέχρι την συνάντηση της Παρασκευής» φέρεται να δήλωσε στην εφημερίδα.

Το σενάριο αυτό άρχισε να συζητείται μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και ενώ οι αφίξεις προσφύγων στις χώρες της Ε.Ε. συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

 

Πηγή: Ethnos.gr