Τοπικά

Στέγη για 33 φοιτητές θα μισθώσει το Πανεπιστήμιο στο Βόλο

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση χώρου/ων (αυτοτελών οικημάτων ή πολλών συγκεντρωμένων ή ξενοδοχειακών χώρων) στο Βόλο με Ξενοδοχειακή υποστήριξη, συνολικά μέχρι 33 κλινών (επιπλωμένων δωματίων με ιδιαίτερο λουτρό), προκειμένου να στεγάσει σ’ αυτά τους φοιτητές του, προκηρύσσει στις 25 Αυγούστου το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων των φόρων και Φ.Π.Α. 13% ανέρχεται στο ποσό των 67.698,13 € για διάστημα 9 μηνών, ο οποίος κατανέμεται ως ακολούθως: Για το οικονομικό έτος 2016 ποσό 22.814,02 είκοσι δυο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και δυο λεπτών με Φ.Π.Α. 13% και για το οικονομικό έτος 2017 ποσό 44.884,11 σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών με Φ.Π.Α. 13%. Ως ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής ανά ημέρα /κλίνη τα 7,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα στον τοπικό τύπο, επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Προμηθειών και στο site www.uth.gr του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει μετά από προθεσμία 33 ημερών προσμετρούμενη από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης στον ημερήσιο τύπο.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που θα παρέχεται με εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των προσφερόμενων κλινών χωρίς Φ.Π.Α σε ποσοστό 2% .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25-08-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, (1ος όροφος) Τμήμα Προμηθειών όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την, 24-08-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. εκτός αν κατά την κατάθεση των προσφορών υπάρχει συνεχιζόμενη υποβολή προσφορών χωρίς διακοπή λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων οι οποίοι είναι παρόντες στις 14.00. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία (δηλαδή και στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού).

Πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Yπηρεσιών, στα γραφεία της Υπηρεσίας Προμηθειών του Πανεπιστημίου, στο Bόλο και στο τηλέφωνο,24210-74626, 74690. Επίσης στο site του Πανεπιστημίου (www.uth.gr) βρίσκεται πλήρης και αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com