Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024 00:52
Ελλάδα

Σε ισχύ ο νέος «τιμοκατάλογος» προστίμων της εφορίας


«Κούρεμα» και στα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν φέρνει το νέο Ποινολόγιο της Εφορίας, μετά τις διευκολύνσεις με δόσεις και εκπτώσεις που ίσχυσαν πριν το νέο Μνημόνιο. Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί τα νέα πρόστιμα που ισχύουν πλέον για όσους πιάνονται να φοροδιαφεύγουν.

Και οι αλλαγές, σύμφωνα με την εγκύκλιο  που εστάλη στις εφορίες, είναι πολλές:

–        Καταργήθηκαν πλέον, από τις 17 Οκτωβρίου, τα αυτοτελή πρόστιμα των 250 ευρώ (για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία) και 500 ευρώ (για τα διπλογραφικά βιβλία) για κάθε απόδειξη που δεν έχει εκδοθεί.
–        Καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα που επιβάλλονταν για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων
–        Καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα για αποδοχή εικονικών τιμολογίων.
–        Μειώνονται τα πρόστιμα  τα οποία επιβάλλονται σε περιπτώσεις υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολής δηλώσεων
–        Αλλάζουν όλα στις ποινές για φοροδιαφυγή ΦΠΑ.

Με τα νέα δεδομένα:

– Αντί για πρόστιμα τα οποία έφταναν έως 30.000 ευρώ ανάλογα με το πλήθος των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο, το οποίο είναι ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν.

Με το νέο καθεστώς ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις αλλά και οι επαγγελματίες που απαλλάσσονται από  ΦΠΑ (πχ γιατροί, φροντιστήρια κλπ), καθώς το 50% για αυτούς υπολογίζεται επί του μηδενικού ΦΠΑ, στον οποίο υπάγονται ο υπηρεσίες τους.

– Για άρνηση συνεργασία του φορολογούμενου με τις ελεγκτικές αρχές, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ. Μόνο «βαριές» παραβάσεις φοροδιαφυγής θα οδηγούνται στα δκαστήρια.

– Τα πρόστιμα για έκδοση πλαστών τιμολογίων καταργούνται και αντικαθίστανται από αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για κάθε απόκρυψη φορολογητέας ύλης, εφόσον αφορά σε  ΦΠΑ πάνω από 50.000 ευρώ ή σε πάνω 100.000 ευρώ για οποιονδήποτε άλλο φόρο.

– Για εκπρόθεσμες δηλώσεις ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος για καταβολή καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

• 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων,
• 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία,
• 500 ευρώ για διπλογραφικά.

–  Για μη υποβολή ή ανακριβή δήλωση, εφόσον προκύπτει αποφυγή φόρου, επιβάλλονται 10% έως και 50% του φόρου που αποφεύχθηκε να πληρωθεί λόγω ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης.

–  Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

– Για μη ανταπόκριση φορολογουμένων σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων επιβάλλονται πρόστιμα 100, 250, 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

– Για εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπή υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών, κερδών από τυχερά παιχνίδια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ φόρος offshore και δηλώσεις Ε9) και κερδών από τυχερά παιχνίδια, προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ.

-Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, ύστερα από νέο φορολογικό έλεγχο, προβλέπεται διπλασιασμός του αρχικού προστίμου και σε περίπτωση νέας υποτροπής τετραπλασιασμός.

– Για παραβάσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων σχετικές με τον ΕΝΦΙΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου, που δεν μπορεί όμως να είναι χαμηλότερο από 300 ευρώ ή υψηλότερο από 1.000 ευρώ.

–  Ποινικές διώξεις κινούνται αυτεπάγγελτα για υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων άνω των 10.000 ευρώ, για απόκρυψη φορολογητέας ύλης που οδηγεί σε φόρο πάνω από 100.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ ειδικά για ΦΠΑ.

– Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου, εφόσον πρόκειται  για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

– Εξαιρείται την επιβολή κυρώσεων ο λήπτης εικονικών στοιχείων (με ΦΠΑ) εφόσον αποδεικνύει πως τελούσε σε καλή πίστη κατά τη λήψη τους.

– Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών στην εφορία, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

– Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.

 

Πηγή: protothema.gr