Θεσσαλία

Ποιοτικότερο πόσιμο νερό στην Καρδίτσα

Ποιοτικότερο και επαρκές πόσιμο νερό θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι στην Καρδίτσα, μετά από την ολοκλήρωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας του έργου αρχικού προϋπολογισμού 8,9 εκ. ευρώ το οποίο αφορούσε τα «Έργα ενίσχυσης Κεντρικού και Βορείου κλάδου του δικτύου ύδρευσης».

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2007-2013 με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Θεσσαλίας και φορέα λειτουργίας τον Σύνδεσμο Ύδρευσης.

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η κατασκευή δύο νέων κεντρικών αγωγών ύδρευσης που πλέον βελτιώνουν την ικανότητα παροχής υδροδότησης σε σημαντικό αριθμό πολιτών του νομού Καρδίτσας.

Το έργο θα εξυπηρετεί πληθυσμό της τάξης των 45.000 κατοίκων (Κεντρικός) και 15.000 κατοίκων (Βόρειος) που σήμερα υδροδοτούνται κατά το πλείστον από πεπαλαιωμένα δίκτυα (ηλικίας 40 με 45 ετών), με σημαντικές διαρροές, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν επαρκούν για τις σημερινές αυξημένες ανάγκες. Θα δοθεί επίσης η ευκαιρία και σε οικισμούς που σήμερα υδροδοτούνται με γεωτρήσεις, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο δίκτυο.

ΟΙ ΔΥΟ ΑΓΩΓΟΙ

Κατασκευάστηκαν δύο αγωγοί, συνολικού μήκους 22 χιλιομέτρων.

Αναλυτικά:

Ο Κεντρικός κλάδος ξεκινά από τα διυλιστήρια νερού στην αναρρυθμιστική λίμνη Μητρόπολης και καταλήγει σε φρεάτιο σύνδεσης με το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Καρδίτσας στην περιοχή του νοσοκομείου. Ο αγωγός αυτός έχει μήκος 7,5 Km περίπου και κατασκευάστηκε από ελατό χυτοσιδηρό, διαμέτρου 600χλστ.

Ο Βόρειος κλάδος ξεκινά από τα διυλιστήρια νερού στην αναρρυθμιστική λίμνη Μητρόπολης και καταλήγει στο Δ.Δ. Ριζοβουνίου περνώντας πλησίον των οικισμών Φράγκο, Παλαιοκλήσι και Αρτεσιανό. Με την κατασκευή του βόρειου αγωγού εξυπηρετούνται και οι υπάρχουσες ακτινωτές διακλαδώσεις όπως Αρτεσιανό-Καρδιτσομάγουλα, Ριζοβούνι-Κρανιά-Μαγούλα-Παλαιοχώρι, Ριζοβούνι-Καλογριανά-Αγ.Τριάδα-Προάστιο-Πεδινό. Ο αγωγός αυτός έχει μήκος 14,5 Κm περίπου και κατασκευάστηκε σε μήκος 9,9 Km από αγωγό διαμέτρου 500χλστ από ελατό χυτοσίδηρο και σε μήκος 4,6 Km από αγωγό διαμέτρου 400χλστ από σκληρό PVC.

Στο αντικείμενο περιλήφθηκαν και εργασίες όπως συνδέσεις αγωγών, απομόνωση υπαρχόντων και η αποκατάσταση όλων των φθορών που έγιναν κατά την εκτέλεση των εργασιών (καταστρώματα οδών, κράσπεδα κλπ), κατασκευή φρεατίων, σωμάτων αγκύρωσης, έργων διασταύρωσης με δρόμους, γέφυρες διέλευσης από υδατορεύματα, κλπ.