Χωρίς κατηγορία

Εργο – ανάσα για το Περιβάλλον: Σκουπίδια… τέλος στον ΧΥΤΑ Βόλου

Σκουπίδια τέλος στον ΧΥΤΑ Βόλου, ο οποίος από χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων μετατρέπεται σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολείμματος.

Από το σύνολο των 50.592 τόνων που κάθε χρόνο καταλήγουν στον ΧΥΤΑ μόλις το 16,5% θα οδηγείται σε ταφή κι αυτό με τη μορφή υπολείμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό του υπολείμματος είναι τρεις φορές κάτω από τον στόχο που θέτει το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων Θεσσαλίας.

Περί τους 7.774,15 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών θα ανακτώνται ενώ μέσα από την επεξεργασία των απορριμμάτων θα παράγεται δευτερογενές καύσιμο σε ποσοστό 35,99%.

Τα παραπάνω προβλέπει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Βόλου» που χωροθετείται στη θέση Κάκκαβος στη δημοτική ενότητα Αισωνίας και η οποία έρχεται προς συζήτηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τόσο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όσο και στο δημοτικό συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας.

Εντός του ΧΥΤΑ το «εργοστάσιο»

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών, καθώς και στη λειτουργία του συνόλου των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών στο χώρο του ΧΥΤΑ Βόλου. Στις υφιστάμενες υποδομές περιλαμβάνεται ο ΧΥΤΑ Βόλου, η μονάδα συλλογής βιοαερίου και παραγωγής ενέργειας και η κινητή μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων). Οι σχεδιαζόμενες υποδομές θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν στο οικόπεδο που σήμερα λειτουργεί ο ΧΥΤΑ.

Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε περίπου257.820m2 από τα οποία ο ενεργός ΧΥΤΑ καταλαμβάνει έκταση 160στρεμμάτων. Ο ΧΥΤΑ λειτουργεί από το 1982 ενώ σταδιακά έχουν γίνει έργα αναβάθμισής του. Διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές διαχείρισης στραγγισμάτων μέσω συστήματος στεγάνωσης του πυθμένα, συλλογής τους σε δεξαμενή μέσω δικτύου σωληνώσεων, περίφραξη, οικίσκο ελέγχου και κτίριο διοίκησης. Στον χώρο εφαρμόζεται πλήρες σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ ήταν2.560.000m3. Με την καθ’ ύψος όμως επέκταση της λεκάνης η ωφέλιμη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ αυξάνεται κατά 767.000m3. Βάσει της ΑΕΠΟ 2017, η μέση δυναμικότητα του ΧΥΤΑ κατά τη φάση α’ του έργου, πριν την ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α.(Μονά-δα Επεξεργασίας Απορριμμάτων),εκτιμάται σε 110.000 τόνους/έτος αστικά στερεά απόβλητα.

Κατά τη φάση β’, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., η δυναμικότητα του ΧΥΤΑ εκτιμάται σε 40.000 τόνους/έτος.

Δύο νέες μονάδες για SRF και κομπόστ

Στο οικόπεδο του ΧΥΤΑ Βόλου θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών. Με τη λειτουργία αυτών των μονάδων, θα λειτουργήσει και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.

Το έργο θα εξυπηρετεί τους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός Δ.Δ.Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και θα είναι ετήσιας δυναμικότητας 50.592 τόνων/έτος σύμμεικτων ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων) και 15.200 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών.

Στόχος θα είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, (διαχωρισμένο μέσω  προγραμμάτων διαλογής στην πηγή), θα υφίσταται αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση) με στόχο την παραγωγή κομπόστ.

Με την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων υποδομών, παύει η τελική διάθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου και λειτουργεί η τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας(ΧΥΤΥ).

Πιο συγκεκριμένα, τα στερεά παραπροϊόντα (υπολείμματα) των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας της εγκατάστασης ποσότητας ενδεικτικά12.150 τόνων ανά έτος πρόκειται να διατίθενται σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, ο οποίος χωροθετείται στο γήπεδο των εγκαταστάσεων.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στους βασικούς στόχους του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας δηλαδή στους στόχους ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών γενικότερα από το σύμμεικτο ρεύμα των ΑΣΑ και ανάκτησης του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων, καθώς και εκτροπής σημαντικών ποσοτήτων βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή, διότι περιλαμβάνει μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που περιέχεται στο σύμμεικτο ρεύμα των Α.Σ.Α, και ανάκτηση χαρτιού από τα σύμμεικτα Α.Σ.Α.

Αναλυτικότερα, η μονάδα επεξεργασίας Α.Σ.Α. (δυναμικότητας50.592 τόνοι/έτος) θα έχει ως στόχο την ανάκτηση υλικών προς ανακύκλωση και την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (solid recovered fuel, S.R.F.) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η χρήση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου.

Από τη Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα προκύπτουν τρία βασικά ρεύματα: Ανακυκλώσιμα υλικά, Δευτερογενές καύσιμο (Solid Recovered Fuel, SRF) και Υπόλειμμα διεργασίας. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί και μονάδα επεξεργασίας οργανικού κλάσματος απορριμμάτων (εκτιμώμενη εισερχόμενη ποσότητα 15.200 τόνοι/έτος) προερχόμενα από την εφαρμογή συστήματος Διαλογής στην Πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι).

Στην Μπουρμπουλήθρα το κεντρικό πράσινο σημείο για τον Δήμο Βόλου

Στην Μπουρμπουλήθρα πρόκειται να χωροθετηθεί το κεντρικό πράσινο σημείο για τον Δήμο Βόλου. Στη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. θα ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα για τη χωροθέτηση του «πράσινου σημείου» όπου θα γίνεται ανακύκλωση ογκωδών αντικειμένων, μπάζων και προϊόντων κλαδεμάτων, για λογαριασμό του Δήμου Βόλου, όπως προβλέπεται από τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Πρόκειται για δύο οικόπεδα που πρόκειται να εκμισθώσει ο Δήμος Βόλου εμβαδού 3.370,67 τ.μ. συνολικά