Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024 05:01
ΒόλοςΤοπικά

«Ενημέρωση για την χωροταξική κατανομή μαθητών Στ΄ Δημοτικού»


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας πληροφορεί τους γονείς και κηδεμόνες ότι με την υπ’ αρίθμ. Φ19.1/1181/25-01-2023 απόφασή μας, έχει πραγματοποιηθεί η χωροταξική κατανομή των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού στα Γυμνάσια αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με το άρθρο 9 ενότητα Α παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005/Β’/31-05-2019) Κ.Υ.Α. Η εν λόγω χωροταξική κατανομή έχει προσωρινό χαρακτήρα λόγω της υποχρέωσης μας να αναμένουμε την κατανομή των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και κατόπιν να προβούμε στην οριστικοποίησή της.

Έτσι η ενημέρωσή για την προσωρινή χωροταξική κατανομή θεωρούμε ότι μόνο σύγχυση θα επιφέρει στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

Προς διευκόλυνση, σας ενημερώνουμε ότι η βασική αρχή της προσωρινής χωροταξικής κατανομής έχει σχολειοκεντρικό χαρακτήρα και κατά βάση ακολουθεί τα χωροταξικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης περυσινής. Για την τελική μορφή της χωροταξικής κατανομής οι γονείς και κηδεμόνες θα ενημερωθούν μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια.