Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024 06:06
ΜαγνησίαΤοπικά

Διακοπή κυκλοφορίας στον ΕΟ Αλμυρού – Φαρσάλων

Ðïëý õøçëüò êßíäõíïò ãéá ðõñêáãéÜ óÞìåñá,ìå äåßêôç åðéêéíäõíüôçôáò 4,ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá óå üëá ôá óçìåßá ôïõ ëåêáíïðåäßïõ áðü ôçí ðåñéöÝñåéá êáé ôïõò äÞìïõò.Êëåéóôüò ï äñüìïò óôï áéóèçôéêü äÜóïò ôçò ÊáéóáñéáíÞò êáé óôïí Õìçôôü, ÔåôÜñôç 26 Éïõíßïõ 2019

Με ανακοίνωσή της, η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας ενημερώνει για την προσωρινή διακοπή ενός ρεύματος κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αλμυρού-Φαρσάλων πριν από οικισμό Άνω Μαυρολόφου-Μαγνησίας και σε μήκος 5.700m (έωςυποσταθμό Ευξ/πολης), από 11.12.2023 έως 29.02.2024 και κατά τις ώρες 07:00 έως 17:00, λόγω εργασιών για την κατασκευή αποκλειστικού δικτύου μέσης τάσης δύο γραμμών, με τηνπροϋπόθεση τήρησης των διατάξεων «Περί κοινής ησυχίας» και «Κυριακής Αργίας».

Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα γίνεται εναλλάξ από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας.

Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα δίνεται ξανά στην κυκλοφορία, θα τοποθετείται κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση. Θα παραμένει σήμανση περίφραξης με πλέγμα εργοταξίου για τατμήματα του έργου σε αναμονή αποκλειστικά εκτός του οδοστρώματος.

Η σήμανση της περιοχής εκτέλεσης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με μέριμνα και δαπάνες της αναδόχου Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που καθίσταται υπεύθυνη, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή τηςκυκλοφορίας των οχημάτων.