Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023 16:33
volosday.gr@gmail.com
Τοπικά

Και σήμερα χωρίς συγκοινωνία οι Β. Σποράδες, λόγω απεργίας

Ðïëý õøçëüò êßíäõíïò ãéá ðõñêáãéÜ óÞìåñá,ìå äåßêôç åðéêéíäõíüôçôáò 4,ëáìâÜíïíôáé ìÝôñá óå üëá ôá óçìåßá ôïõ ëåêáíïðåäßïõ áðü ôçí ðåñéöÝñåéá êáé ôïõò äÞìïõò.Êëåéóôüò ï äñüìïò óôï áéóèçôéêü äÜóïò ôçò ÊáéóáñéáíÞò êáé óôïí Õìçôôü, ÔåôÜñôç 26 Éïõíßïõ 2019

Σε συγκοινωνιακή απομόνωση, για δεύτερη συνεχή ημέρα, οι κάτοικοι των Βορείων Σποράδων, αφού και σήμερα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν πρόκειται να εκτελεστούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια του επιβατηγού – οχηματαγωγού «Πρωτεύς» στις 12 το μεσημέρι και του Flying Cat 6, που έχει προγραμματιστεί να αποπλεύσει στις 2.30 το μεσημέρι.

Οι ναυτικοί απεργούν με αιτήματα να μη διαλυθεί το ΝΑΤ, να μη μειωθούν οι οργανικές συνθέσεις, να μειωθεί η ανεργία πάνω από 15.000 ναυτεργατών και η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία στα πλοία.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com